top of page

Những bất đồng chính trị tại nhiều gia đình (1)

Đề mục: Xin góp Ý về những bất đồng chính trị tại nhiều gia đình.

(Đây là vài kinh nghiệm tại gia đình chúng tôi)


1. Bất đồng giữa hai lĩnh vực:

- “Lý thuyết Chủ nghĩa Cộng sản” và

- “Kinh nghiệm sống với Cộng sản”


a. Khi nói đến cụm từ “Chủ nghĩa cộng sản (Communism) thì tôi hiểu là nói đến lãnh vực lý thuyết về cộng sản nghĩa là nói về chiều cao lí thuyết của bậc đại học.

Vì là lãnh vực lý thuyết nên có lẽ các con cháu của chúng ta đã học hoặc nghe đến những điều tốt đẹp mà lý thuyết này trình bày như: Một thế giới đại đồng, công bằng xã hội, ai nấy đều bình đẳng, cùng làm cùng hưởng và bao nhiêu bánh vẽ khác v.v.

b. Mặt khác thì thế hệ của ông bà cha mẹ là thành phần đã “Thực sự sống với Cộng sản mấy chục năm qua với những trải nghiệm trái ngược với lý thuyết ở trên: Đụng chạm với những con người cộng sản đầy tàn ác, tham nhũng, đầy dậy tội ác...

Sự khác biệt giữa hai lĩnh vực trên thì giới già chúng ta nên hiểu là chúng ta chỉ đụng chạm với “Hành động của con người cộng sản (Communist)” nó hành xử khác hẳn với những điều tốt đẹp được vẽ ra trong lý thuyết mà con cháu chúng ta được học hỏi.

Tóm tắt là giới già chúng ta cũng ít được học về lý thuyết cộng sản mà chỉ có trải nghiệm sống với “con người cộng sản” mà thôi. Do dó sự tranh luận là “ông nói Gà, Bà nói Vịt”.


2. Chủ nghĩa xã hội là cộng-sản?

Tôi xin trình bày trong phạm vi thường hay xảy ra tranh cãi, ví dụ: Các chính sách khác nhau của các nước về chính sách công bằng xã hội thì không phải họ là cộng sản. Ví dụ giáo hội Công-giáo có chủ thuyết về công bằng xã hội đã rất lâu đời, lấy công lý làm chuẩn, phi chính trị… Trong sinh hoạt của nước Mỹ có đầy dãy những hoạt động xã hội ví dụ giúp đỡ giới ngheo khó trong nước và thế giới, cụ thể la chương trình nhận tị nạn, giúp đỡ welfare và housing v.v. đã trợ giúp hàng triệu người Việt Nam chúng ta trong mấy chục năm qua để xây dựng nên sự nghiệp v.v.

Sự hình thành của cộng đồng Việt Nam lớn mạnh tại Quận Cam cũng là nhờ ngân quỹ xã hội dồi dào của chính quyền hồi 1975 mà đồng bào Việt Nam đã đổ dồn xuống quận Cam lập nghiệp. Tôi vẫn hằng nhớ ơn Tổng thống Carter đã ra lệnh hạm đội thứ 7 đi tìm vớt thuyền nhân Việt nam (một lệnh rất đặc biệt cho tị nạn Việt-nam)


3. Khác biệt về phương thức chống cộng:

Trong khi lớp già vẫn chỉ dùng phương thức cổ truyền là biểu tình tại địa phương thì lớp trẻ đang tiến sâu vào dòng chính trong nhiều mặt xã hội từ chính trường đến lĩnh vực quân sự, biết bao nhiêu tướng tá Việt Nam trong quân đội Hoa Kỳ. Ngoài ra rất nhiều người trẻ thành công trong ngành khoa học kĩ thuật. Con cháu chúng ta không còn mơ tưởng thay đổi chính quyền Việt Nam như chúng ta mong muốn.


Để kết luận: Mấy anh em chúng tôi đã từ lâu đồng ý với nhau là lớp già chúng ta nên chấp nhận sự khác biệt của con cháu và hơn nữa nên chấp nhận rằng con cháu chúng ta đang vượt qua lớp già chúng ta (trừ một vài quí vị vẫn còn đang lăn lộn trong dòng chính của tầng cao của xã hội này.


Nhóm Bảo-Hoà

____________________________________________________


#Bau cu #Bat dong trong gia-dinh #Chủ nghĩa xã hội #Chủ nghĩa cộng-sản

8 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page